ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանը բաց դասական աճուրդով օտարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ հողերը և անշարժ գույքը.

 

Լոտ 1            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/5 հասցեում գտնվող բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման նշանակության 0.01103հա  հողամասը  (ծածկ. 09-003-0209-0059), ավտոտնակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3300 ՀՀ դրամ:

Լոտ 2            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքիսեփականությունհանդիսացողԳորիսքաղաքիՄ.Մաշտոցիփողոցիթիվ 146/43 հասցեումգտնվողբնակավայրերինշանակությանխառըկառուցապատման 0,0066հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0233-0113), ավտոտնակկառուցելունպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 3           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Քարահունջ գյուղի Կենտրոնական փողոց թիվ 24 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության 0.006հա այլ հողատեսքը (ծածկ. 09-110-0015-0041)՝ առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 1000 ՀՀ դրամ:  

Լոտ 4           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 48 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,025հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0078), առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 5           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 50 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0077), խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 6           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 52 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0079),խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 7            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 26/2 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,0206հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0206-0023), հանրային ավտոկայանատեղի կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 8           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 8/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության բնակելի կառուցապատման 0,015հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0202-0034), մառան կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 1500 ՀՀ դրամ:

Լոտ 9           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.1200հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀդրամ: 

Լոտ 10          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.12000հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0027)՝ բնակելի տունկառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ:

Լոտ 11          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 5-րդ փողոց թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.06776հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 12          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 31 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.13հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0009-0014)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 13          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/62 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01758հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0013)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 14          - ՀայաստանիՀանրապետությանՍյունիքիմարզիԳորիսհամայնքիսեփականությունԳորիսքաղաքիՎանքիտափթաղամասիթիվ 2/61 հասցեումգտնվողբնակավայրերիկատեգորիայիբնակելիկառուցապատման գործառնականնշանակությամբ 0.00336հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0012)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 15          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01207հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0209-0074 մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

 

 

 

Լոտ 16          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Այգեստան թաղամասի թիվ 2/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0150հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0093-0246)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2500 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 17          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 2-րդ փողոց թիվ 28 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.14250հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0012-0015)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 18          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/64 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0028հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0005)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 19          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 4-րդ փողոց թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.05399հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0027)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 20         - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Սյունիքի փողոցի թիվ 14/54 հասցեում գտնվող բնակավայրերի խառը կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.002485հա  հողամասը (ծածկ. 09-003-0080-0095), ավտոտվակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 7000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 21          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Խնձորեսկ գյուղում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  «Հնդավոր»  հողատեսքը՝  0,09522 հա  (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0007), 1,2882 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0008 ) , 0,49145 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0021 ) , 0,47827 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0022 ), 0,35423 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0129 ) և 0,48856 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0130 )   մակերեսներով, վաճառքի  մեկնարկային գին՝  3500000 ՀՀ դրամ,  գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։

Լոտ 22          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Շուռնուխ գյուղի 3-րդ փողոցի թիվ 12 հասցեի անշարժ գույքը (732,6քմ անասնաշենքը և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար առանձնացված 0.0784 հեկտար մակերեսով հողամաս, կադաստրային ծածկագիր՝ 09-076-0050-0002), աճուրդի մեկնարկային գինն է՝ 1400000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ` համաձայն անշարժ գույքի գնահատման N 07 հաշվետվության (Որակավորման վկայական N ԳԳ-2022-44):

 

Աճուրդը տեղի կունենա 2024 թվականի  հուլիսի 29-ինժամը 14.00-ին, Գորիսի համայնքապետարանի շենքում: 

Նշված հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ` սերվիտուտների) չկան:

Հայտերն ընդունվում են ամեն օր ժամը  9.00-ից մինչև 18.00-ը (ընդմիջում՝ 13.00-14.00), բացի շաբաթ, կիրակի օրերից, հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի կայացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ, ժամը 18:00-ին:

Աճուրդի կանոնակարգին մասնակիցները կարող են ծանոթանալ ամեն օր ժամը 9:00–18:00 ընկած ժամանակահատվածում: 

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

ա) հայտ,

բ) աճուրդին մասնակցելու համար սահմանված 10000 ՀՀ դրամի չափով վճարի անդորրագիր,

գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմնադիր փաստաթղթեր,

Աճուրդի  անցկացման  օրը  մասնակիցների  կողմից  վճարվում է  նախավճար՝ հողամասի   մեկնարկային  գնի  50%-ի  չափով: Աճուրդի նվազագույն քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոս: Աճուրդի հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Գորիսի  համայնքապետարանի աշխատակազմ:

 

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, ք. Գորիս, Անկախության 3

Հեռ..`  +37428425696

Էլ. փոստ` gorismunicipality@gmail.com

 

' /> ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանը բաց դասական աճուրդով օտարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ հողերը և անշարժ գույքը.

 

Լոտ 1            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/5 հասցեում գտնվող բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման նշանակության 0.01103հա  հողամասը  (ծածկ. 09-003-0209-0059), ավտոտնակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3300 ՀՀ դրամ:

Լոտ 2            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքիսեփականությունհանդիսացողԳորիսքաղաքիՄ.Մաշտոցիփողոցիթիվ 146/43 հասցեումգտնվողբնակավայրերինշանակությանխառըկառուցապատման 0,0066հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0233-0113), ավտոտնակկառուցելունպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 3           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Քարահունջ գյուղի Կենտրոնական փողոց թիվ 24 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության 0.006հա այլ հողատեսքը (ծածկ. 09-110-0015-0041)՝ առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 1000 ՀՀ դրամ:  

Լոտ 4           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 48 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,025հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0078), առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 5           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 50 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0077), խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 6           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 52 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0079),խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 7            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 26/2 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,0206հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0206-0023), հանրային ավտոկայանատեղի կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 8           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 8/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության բնակելի կառուցապատման 0,015հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0202-0034), մառան կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 1500 ՀՀ դրամ:

Լոտ 9           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.1200հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀդրամ: 

Լոտ 10          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.12000հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0027)՝ բնակելի տունկառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ:

Լոտ 11          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 5-րդ փողոց թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.06776հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 12          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 31 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.13հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0009-0014)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 13          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/62 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01758հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0013)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 14          - ՀայաստանիՀանրապետությանՍյունիքիմարզիԳորիսհամայնքիսեփականությունԳորիսքաղաքիՎանքիտափթաղամասիթիվ 2/61 հասցեումգտնվողբնակավայրերիկատեգորիայիբնակելիկառուցապատման գործառնականնշանակությամբ 0.00336հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0012)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 15          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01207հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0209-0074 մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

 

 

 

Լոտ 16          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Այգեստան թաղամասի թիվ 2/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0150հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0093-0246)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2500 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 17          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 2-րդ փողոց թիվ 28 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.14250հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0012-0015)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 18          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/64 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0028հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0005)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 19          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 4-րդ փողոց թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.05399հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0027)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 20         - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Սյունիքի փողոցի թիվ 14/54 հասցեում գտնվող բնակավայրերի խառը կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.002485հա  հողամասը (ծածկ. 09-003-0080-0095), ավտոտվակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 7000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 21          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Խնձորեսկ գյուղում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  «Հնդավոր»  հողատեսքը՝  0,09522 հա  (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0007), 1,2882 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0008 ) , 0,49145 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0021 ) , 0,47827 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0022 ), 0,35423 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0129 ) և 0,48856 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0130 )   մակերեսներով, վաճառքի  մեկնարկային գին՝  3500000 ՀՀ դրամ,  գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։

Լոտ 22          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Շուռնուխ գյուղի 3-րդ փողոցի թիվ 12 հասցեի անշարժ գույքը (732,6քմ անասնաշենքը և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար առանձնացված 0.0784 հեկտար մակերեսով հողամաս, կադաստրային ծածկագիր՝ 09-076-0050-0002), աճուրդի մեկնարկային գինն է՝ 1400000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ` համաձայն անշարժ գույքի գնահատման N 07 հաշվետվության (Որակավորման վկայական N ԳԳ-2022-44):

 

Աճուրդը տեղի կունենա 2024 թվականի  հուլիսի 29-ինժամը 14.00-ին, Գորիսի համայնքապետարանի շենքում: 

Նշված հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ` սերվիտուտների) չկան:

Հայտերն ընդունվում են ամեն օր ժամը  9.00-ից մինչև 18.00-ը (ընդմիջում՝ 13.00-14.00), բացի շաբաթ, կիրակի օրերից, հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի կայացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ, ժամը 18:00-ին:

Աճուրդի կանոնակարգին մասնակիցները կարող են ծանոթանալ ամեն օր ժամը 9:00–18:00 ընկած ժամանակահատվածում: 

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

ա) հայտ,

բ) աճուրդին մասնակցելու համար սահմանված 10000 ՀՀ դրամի չափով վճարի անդորրագիր,

գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմնադիր փաստաթղթեր,

Աճուրդի  անցկացման  օրը  մասնակիցների  կողմից  վճարվում է  նախավճար՝ հողամասի   մեկնարկային  գնի  50%-ի  չափով: Աճուրդի նվազագույն քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոս: Աճուրդի հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Գորիսի  համայնքապետարանի աշխատակազմ:

 

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, ք. Գորիս, Անկախության 3

Հեռ..`  +37428425696

Էլ. փոստ` gorismunicipality@gmail.com

 

' />
Այսօր: Հինգշաբթի, 18 Հուլիսի 2024թ.
Գորիսի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 83
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
2024,Հուլիս 4 - Սեպտեմբեր 30
ԲԱՑ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴ
2024,Հունիս 28 - Հուլիս 24
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2024,Հունիս 26 - Հուլիս 26

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունԲԱՑ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ԱՆՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
28/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
24/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանը բաց դասական աճուրդով օտարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ հողերը և անշարժ գույքը.

 

Լոտ 1            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/5 հասցեում գտնվող բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման նշանակության 0.01103հա  հողամասը  (ծածկ. 09-003-0209-0059), ավտոտնակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3300 ՀՀ դրամ:

Լոտ 2            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքիսեփականությունհանդիսացողԳորիսքաղաքիՄ.Մաշտոցիփողոցիթիվ 146/43 հասցեումգտնվողբնակավայրերինշանակությանխառըկառուցապատման 0,0066հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0233-0113), ավտոտնակկառուցելունպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 3           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Քարահունջ գյուղի Կենտրոնական փողոց թիվ 24 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության 0.006հա այլ հողատեսքը (ծածկ. 09-110-0015-0041)՝ առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 1000 ՀՀ դրամ:  

Լոտ 4           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 48 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,025հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0078), առևտրի սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 5           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 50 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0077), խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 6           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Գ.Կարապետյան փողոցի թիվ 52 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,01հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0214-0079),խանութ սրահ կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 7            - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 26/2 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման 0,0206հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0206-0023), հանրային ավտոկայանատեղի կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 8           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 8/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի նշանակության բնակելի կառուցապատման 0,015հա հողամասը (ծածկ. 09-003-0202-0034), մառան կառուցելու նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 1500 ՀՀ դրամ:

Լոտ 9           - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1/1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.1200հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀդրամ: 

Լոտ 10          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 10-րդ փողոց թիվ 1 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.12000հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0015-0027)՝ բնակելի տունկառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ:

Լոտ 11          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 5-րդ փողոց թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.06776հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0026)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 12          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 31 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.13հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0009-0014)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 13          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/62 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01758հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0013)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 14          - ՀայաստանիՀանրապետությանՍյունիքիմարզիԳորիսհամայնքիսեփականությունԳորիսքաղաքիՎանքիտափթաղամասիթիվ 2/61 հասցեումգտնվողբնակավայրերիկատեգորիայիբնակելիկառուցապատման գործառնականնշանակությամբ 0.00336հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0012)՝ մառանկառուցելու  նպատակով, 1 քմմեկնարկայինգինըսահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 15          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Արցախյան խճուղու թիվ 17/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.01207հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0209-0074 մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ: 

 

 

 

Լոտ 16          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Այգեստան թաղամասի թիվ 2/6 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0150հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0093-0246)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 2500 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 17          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 2-րդ փողոց թիվ 28 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.14250հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0012-0015)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 18          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն Գորիս քաղաքի Վանքի տափ թաղամասի թիվ 2/64 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.0028հա հողատարածքը (ծածկ. 09-003-0215-0005)՝ մառան կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 3200 ՀՀ դրամ:

Լոտ 19          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հարթաշեն գյուղի 4-րդ փողոց թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակավայրերի կատեգորիայի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակությամբ 0.05399հա հողատարածքը (ծածկ. 09-055-0011-0027)՝ բնակելի տուն կառուցելու  նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 700 ՀՀ դրամ: 

Լոտ 20         - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Գորիս քաղաքի Սյունիքի փողոցի թիվ 14/54 հասցեում գտնվող բնակավայրերի խառը կառուցապատման գործառնական նշանակության 0.002485հա  հողամասը (ծածկ. 09-003-0080-0095), ավտոտվակ կառուցելու նպատակով, 1 քմ մեկնարկային գինը սահմանելով 7000 ՀՀ դրամ:

Լոտ 21          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Խնձորեսկ գյուղում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության  «Հնդավոր»  հողատեսքը՝  0,09522 հա  (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0007), 1,2882 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0119-0008 ) , 0,49145 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0021 ) , 0,47827 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0117-0022 ), 0,35423 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0129 ) և 0,48856 հա (կադաստրային ծածկագիր 09-045-0112-0130 )   մակերեսներով, վաճառքի  մեկնարկային գին՝  3500000 ՀՀ դրամ,  գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։

Լոտ 22          - Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի սեփականություն հանդիսացող Շուռնուխ գյուղի 3-րդ փողոցի թիվ 12 հասցեի անշարժ գույքը (732,6քմ անասնաշենքը և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար առանձնացված 0.0784 հեկտար մակերեսով հողամաս, կադաստրային ծածկագիր՝ 09-076-0050-0002), աճուրդի մեկնարկային գինն է՝ 1400000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ` համաձայն անշարժ գույքի գնահատման N 07 հաշվետվության (Որակավորման վկայական N ԳԳ-2022-44):

 

Աճուրդը տեղի կունենա 2024 թվականի  հուլիսի 29-ինժամը 14.00-ին, Գորիսի համայնքապետարանի շենքում: 

Նշված հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ` սերվիտուտների) չկան:

Հայտերն ընդունվում են ամեն օր ժամը  9.00-ից մինչև 18.00-ը (ընդմիջում՝ 13.00-14.00), բացի շաբաթ, կիրակի օրերից, հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի կայացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ, ժամը 18:00-ին:

Աճուրդի կանոնակարգին մասնակիցները կարող են ծանոթանալ ամեն օր ժամը 9:00–18:00 ընկած ժամանակահատվածում: 

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

ա) հայտ,

բ) աճուրդին մասնակցելու համար սահմանված 10000 ՀՀ դրամի չափով վճարի անդորրագիր,

գ) անձնագիր, իրավաբանական անձանց համար` հիմնադիր փաստաթղթեր,

Աճուրդի  անցկացման  օրը  մասնակիցների  կողմից  վճարվում է  նախավճար՝ հողամասի   մեկնարկային  գնի  50%-ի  չափով: Աճուրդի նվազագույն քայլի չափը՝ մեկնարկային գնի 5 տոկոս: Աճուրդի հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Գորիսի  համայնքապետարանի աշխատակազմ:

 

Հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, ք. Գորիս, Անկախության 3

Հեռ..`  +37428425696

Էլ. փոստ` gorismunicipality@gmail.com

 

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (18.2ԿԲ)
Բոլորը
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
Գորիս համայնքի ավագանու նիստ 09.03.2019
Գորիս համայնքի ավագանու նիստ 12.02.2019
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք Գորիս, Անկախության 3
+37428422552
gorismunicipality@gmail.com, goris.syuniq@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50206300@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner